Přijímací podmínky

Podmínky přijetí ke studiu

Ke vzdělávání do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení a jejichž zdravotní stav odpovídá požadovaným zdravotním kritériím. Přijímací řízení se koná formou praktické talentové zkoušky ze zamýšleného oboru studia a zkoušky z talentových předpokladů (sluchové analýzy). Nedílnou součástí přijímací talentové zkoušky je motivační pohovor.

Přihláška ke studiu ve formátu .pdf nebo .xlsx – pro přihlášení k přijímacímu řízení je nutné užít vzorový formulář nebo formulář SEVT.

Hlavní obor (zpěv, hra na nástroj) – max. počet 65 bodů.

Talentové předpoklady (intonace, rytmus a sluchová analýza) – max. počet 35 bodů.

Počet bodů nutný pro přijetí 65, z toho hlavní obor min. 40.

V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů z hlavního oboru.

Jestliže mají uchazeči stejný počet bodů z hlavního oboru i ze zkoušky z talentových předpokladů, pak o přijetí či nepřijetí uchazeče rozhodují vedoucí oddělení spolu s vedením školy s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení uchazeče.

Kritéria pro jednotlivé obory:

Zpěv

 1. Uchazeč si připraví čtyři skladby – z toho dvě lidové písně. Zpěv zpaměti podmínkou.
 2. Při talentové zkoušce uchazeč předloží komisi aktuální foniatrické vyšetření.

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Hudba

dle zaměření:

Zobcová flétna

 1. Stupnice a akordy (do 4#, 4b, velký a malý rozklad T5), legato a tenuto.
 2. Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (např. F. Brüggen, H. U. Staeps, H. M. Linde, A. Davis atd.).
 3. Přednes

Hra na sopránovou zobcovou flétnu:

 • téma s variacemi od Jacoba van Eycka ze sbírky "Der Fluyten Lust-hof"
 • nebo raně barokní sonáta či canzona s doprovodem (technicky srovnatelná s variacemi v. Eycka)

Hra na altovou zobcovou flétnu:

 • sonáta vrcholného baroka s doprovodem (např. Telemann, Händel, Schickhardt, Chedeville)
 • pomalá a rychlá věta

Skladba soudobého skladatele (H. M. Linde, A. Dorwath atd.)

 • 3 až 5 minut

Uchazeč přednese jednu skladbu zpaměti. Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Příčná flétna

 1. Stupnice a akordy (do 4#, 4b, T5, D7, zm.7), legato a tenuto.
 2. Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (např. Köhler op. 33, 1. sešit).
 3. Přednes – rychlá a pomalá věta z koncertu nebo sonáty. V případě jednověté skladby, která je technicky nebo přednesově jednostranně zaměřená, by měl kandidát zahrát první větu ze sonáty (dle potřeby rychlou nebo pomalou).
  (Např. Mozart: Andante C dur, Telemann: Sonáta F dur aj.)
 4. Uchazeči – maturanti si připraví navíc jednu větu z barokní sonáty.

Hra zpaměti není podmínkou. Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Hoboj

 1. Stupnice a akordy (do 4#, 4b, T5, D7, zm.7), legato a tenuto.
 2. Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou.
 3. Přednes – rychlá a pomalá věta z koncertu nebo sonáty. V případě jednověté skladby,která je technicky nebo přednesově jednostranně zaměřená, by měl kandidát zahrát první větu ze sonáty (dle potřeby rychlou nebo pomalou).

Hra zpaměti není podmínkou. Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Klarinet

 1. Stupnice a akordy (do 4#, 4b, T5, D7, zm.7), legato a tenuto.
 2. Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou.
 3. Přednes – rychlá a pomalá věta z klasického koncertu, případně jiné přednesové skladby – hra zpaměti.

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Fagot

 1. Stupnice a akordy (do 4#, 4b, T5, D7, zm.7), legato a tenuto.
 2. Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou.
 3. Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti.

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Trubka

 1. Stupnice a akordy (do 4#, 4b, obraty T5), tenuto v půlových notách – z toho nejméně jedna durová a jedna mollová stupnice.
 2. Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (Wajgl, Arban, Kolář, Novák aj.)
 3. Přednes – rychlá a pomalá věta z koncertu, sonáty, fantazie či suity.

Hra zpaměti není podmínkou. Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Lesní roh

 1. Stupnice a akordy (do 4#, 4b, obraty T5), tenuto, legato a staccato – z toho nejméně jedna durová a jedna mollová stupnice.
 2. Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (E. Wipperich, M. Alphonse aj.).
 3. Přednes – dvě kontrastní skladby či dvě věty ze sonáty nebo koncertu.

Hra zpaměti není podmínkou. Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Pozoun

 1. Stupnice a akordy (do 4#, 4b, obraty T5) tenuto, legato a staccato – z toho nejméně jedna durová a jedna mollová stupnice.
 2. Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (Hejda, Ušák, Cornette aj.).
 3. Přednes – dvě kontrastní skladby či dvě věty ze sonáty (Album přednesových skladeb č.1 aj.)

Zkoušku lze vykonat i na příbuzném nástroji (baskřídlovka, euphonium – baryton).

Hra zpaměti není podmínkou. Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Tuba

 1. Stupnice a akordy (do 4#, 4b, obraty T5), tenuto, legato a staccato – z toho nejméně jedna durová a jedna mollová stupnice.
 2. Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (Hoza: 100 etud aj.).
 3. Přednes – jedna přednesová skladba (Album přednesových skladeb č.1, transkripce pro tubu).

Zkoušku lze vykonat na tubu B nebo tubu F.

Hra zpaměti není podmínkou. Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky.

Housle

 1. Stupnice a rozložené akordy ve třech oktávách – legato, jedna durová a jedna mollová stupnice (podle vlastního výběru) – zpaměti.
 2. Ukázka hry dvojhmatů (tercie, sexty, oktávy) – buďto na stupnici nebo ve cvičení od Ševčíka, případně v etudě.
 3. Etudy – tři etudy s různou technickou problematikou (Mazas, Kreutzer aj.), z toho minimálně jedna zpaměti.
 4. Přednes – jedna věta z koncertu (např. Viotti, Bériot) – zpaměti.

Uchazeči – maturanti si připraví navíc jednu větu z barokní sonáty (Händel, Corelli, Telemann, Vivaldi aj.)

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Viola

 1. Stupnice a rozložené akordy ve třech oktávách, legato, jedna durová a jedna mollová stupnice začínající na struně C – zpaměti.
 2. Etudy – alespoň dvě etudy s různou technickou problematikou (Mazas, Kreutzer, Moravec – 1. díl), z toho minimálně jedna zpaměti.
 3. Přednes – jedna věta z koncertu nebo sonáty takového druhu, aby prokázala technické dovednosti i hudební cítění uchazeče.
 4. Uchazeči – maturanti si připraví navíc jednu větu z barokní sonáty (Händel, Corelli, Telemann, Vivaldi aj.).

 Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Violoncello

 1. Stupnice a rozložené akordy ve dvou až třech oktávách – legato, nejméně jedna durová a jedna mollová stupnice – zpaměti.
 2. Etudy – dvě až tři etudy s různou technickou problematikou (Sádlo, Popper, Dotzauer aj.), z toho minimálně jedna zpaměti.
 3. Přednes – jedna věta z koncertu nebo sonáty takového druhu, aby prokázala technické dovednosti i hudební cítění uchazeče – zpaměti.
 4. Uchazeči – maturanti si připraví navíc jednu větu z barokní sonáty.

 Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Kontrabas

Minimální požadavek – hra v půlové, respektive první poloze.

 1. Stupnice a rozložené akordy ve dvou až třech oktávách, legato, nejméně jedna durová a jedna mollová stupnice – zpaměti.
 2. Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou z toho minimálně jedna zpaměti.
 3. Přednes – jedna věta z koncertu nebo jiné přednesové skladby, aby prokázala technické dovednosti i hudební cítění uchazeče – zpaměti.
 4. Uchazeči – maturanti si připraví navíc jednu větu z barokní sonáty.

 Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Kytara

 1. Stupnice a akordy durové i mollové (do 4#, 4b) v rozsahu 2–3 oktáv.
 2. Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (Carcassi op. 60, Sor op. 31, op. 35, Brouwer aj.).
 3. Polyfonie – J. S. Bach: dvě skladby (Zelenka: Album aj.).
 4. Klasická sonáta – jedna věta (Molino aj.).
 5. Přednes – jedna romantická skladba nebo skladba 20. století.

Harfa

 1. Durová stupnice v rozsahu dvou oktáv, akordy - trojzvuky v obměnách
 2. 1 etuda dle vlastního výběru
 3. 2 přednesové skladbičky různého charakteru a  období  (zpaměti)

 Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Bicí nástroje

HRA NA MALÝ BUBEN :

 • rytmická stupnice : 1,2,3,4,5,6,7,8,7,6,5,4,3,2,1,
 • víření z pp do ff a zpět,
 • 1x povinná etuda J.Tuzar cv. 56
 • 1x libovolná etuda

HRA NA MELODICKÉ BICÍ NÁSTROJE : (např.xylofon,vibrafon,marimba,zvonkohra)

 • 1x stupnice durová a 1x stupnice mollová
 • rozklady akordů
 • rytmy
 • 1x povinná skladba
 • 1x libovolná skladba   

HRA NA TYMPÁNY (2,3 nebo 4) :

 • víření z pp do ff a zpět
 • 1x povinná etuda W.Skowera  cv.1

HRA NA BICÍ SOUPRAVU :

 • 1x povinná etuda J.Chapin str. 35
 • improvizace doprovodu různých stylů

Klavír

 1. Stupnice – velký rozklad (1 stupnice dur a 1 stejnojmenná moll podle vlastního výběru) v kombinovaném pohybu včetně akordů.
 2. Etudy – tři etudy s různou technickou problematikou (Cramer-Bülow, Czerny op. 740).
 3. Polyfonie – J. S. Bach: dvě dvouhlasé invence nebo tříhlasé sinfonie.
 4. Klasická sonáta – jedna rychlá věta (Haydn, Mozart, Beethoven).
 5. Přednes – jedna romantická, impresionistická či moderní skladba menšího rozsahu.

Varhany

Hra na klavír     

 1. Stupnice – velký rozklad (1 stupnice dur a 1 stejnojmenná moll podle vlastního výběru) v kombinovaném pohybu včetně akordů. 
 2. Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (Cramer-Bülow, Czerny op. 299, op. 821 – 4 osmitaktové etudy).
 3. Klasicistní sonáta – jedna rychlá věta (Haydn, Mozart, Beethoven).

Hra na klavír nebo na varhany    

 1. J. S. Bach – 2 dvojhlasé invence na klavír nebo Preludium a fuga na varhany.
 2. Přednes – jedna romantická, impresionistická nebo moderní skladba menšího rozsahu.

Cembalo

Hra na klavír

 1. Stupnice - velký rozklad (1 stupnice dur a 1 stejnojmenná moll podle vlastního výběru) v kombinovaném pohybu včetně akordů.
 2. Klasicistní sonáta – jedna rychlá věta.
 3. Přednes – jedna romantická, impresionistická nebo moderní skladba menšího rozsahu.

Hra na klavír nebo na cembalo

 1. Klavír - 2 etudy s různou technickou problematikou (Cramer-Bülow, Czerny op. 299 nebo op. 821 -
  4 osmitaktové etudy).                                                                                                                                                              Cembalo - 2 barokní nebo klasicistní skladby technického charakteru (např. Scarlatti, Seixas, C. Ph. E. Bach,
  J. Benda apod.).
 2. J. S. Bach - 2 dvojhlasé invence nebo tříhlasé sinfonie nebo 1 dvojhlasá invence či tříhlasá sinfonie a 1 část
  z Francouzských suit.

 

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů (intonace, rytmus a sluchová analýza):

 • přenášení tónů z různých oktáv do hlasové polohy uchazeče
 • zpěv intervalů směrem nahoru
 • zpěv durového a mollového kvintakordu
 • schopnost zazpívat spodní, střední a vrchní tón u durového nebo mollového kvintakordu a jeho obratů
 • sluchové rozlišení charakteru durových a mollových akordů
 • sluchová orientace v intervalech, schopnost intervaly také zpívat
 • sluchová orientace v akordech (určení počtu a intonace jednotlivých tónů akordu)
 • transpozice libovolné lidové nebo národní písně (zpěv bez doprovodu od určených tónů)
 • zkouška z rytmu – opakování rytmického útvaru
 • znalost všech durových i mollových stupnic (včetně předznamenání) a akordů (základních)*
 • znalost hudebního italského názvosloví*
 • orientační přehled o hudebních nástrojích*
 • zběžná orientace v dějinách hudby (přehled o základních slohových obdobích a příslušných nejvýznamnějších představitelích)*
 • orientační znalosti o duchovní hudbě*

*Znalosti vítány, avšak nejsou podmínkou pro přijetí – nebudou tedy u talentových zkoušek bodovány

Školné

Školné ve všech oborech denního studia bude vycházet ze školného pro letošní školní rok, které je stanoveno ve výši 4000 Kč ročně. Bližší informace o školném je možno nalézt na stránkách školy www.konzervatorolomouc-kea.cz, sekce Studium.

Obecná doporučení

Doporučujeme kontakt s pedagogem hlavního oboru!

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Přihláška ke studiu ve formátu .pdf nebo .xlsx – pro přihlášení k přijímacímu řízení je nutné užít vzorový formulář nebo formulář SEVT.

V přihlášce uveďte kódy oborů: 82-44-P/01 (Hudba); 82-45-P/01 (Zpěv).

Žádáme uchazeče nebo zákonné zástupce nezletilých uchazečů, aby na přihlášce ke studiu uváděli telefonní kontakt a e-mail. Dále upozorňujeme, že na přihlášce nesmí chybět lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu na konzervatoři.